Школа

Лична карта школе

Пун назив школе: Гимназија „Бранислав Петронијевић“
Врста школе: ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП
Адреса: Вука Караџића 15, 14210 Уб
Округ и школска управа: Колубарски округ, ШУ Ваљево
Матични број школе: 07593040
Шифра делатности: 8531
ПИБ: 101351121
Текући рачун (буџетски): 840-1012660-91
Број и датум акта о оснивању: 1.09.1990. одлуком Скупштине општине Уб бр. 020-50/90-01
Број и датум решења о верификацији: Окружни привредни суд у Ваљеву, бр. фи 1874/90 од 11.12.1990
Решење за рад: 022-05-207/93-03 од 25.05.1994.
Министарство просвете Републике Србије
Дан школе: 7. април
Број ученика: 185
Број запослених: 30
Језици који се уче у школи: Француски, руски и енглески
Број смена у школии начин измене смена: Школа ради у једној смени; смене се мењају седмично
Директор школе: Анђелка Симић
Телефони: 014/414-492;  014/411-149
E-mail: gimbpetronijevic@gmail.com
Web-site: www.gimnazijaub.rs