Povratak na Организација

Савет родитеља

ШКОЛСКА ГОДИНА 2020/2021.

Позиви за седнице

Септембар

Март

__________________

Установа има Савет родитеља.

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.