Povratak na Организација

Ученички парламент

ШКОЛСКА ГОДИНА 2020/2021.

Позив за 1. седницу УП

Позив за 2. седницу УП

Позив за 3. седницу УП

___________________________

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења Школе.

Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године, а чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са законом.

Ученички парламент има пословник о раду.

Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.

Послови Ученичког парламента (из Закона):

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.