Povratak na Организација

Школски одбор

ШКОЛСКА ГОДИНА 2020/2021.

Позиви за седнице

Септембар

Децембар

Март

______________

Школски одбор је орган управљања у школи.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Чланове органа управљања из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља – Савет родитеља.

Мандат органа управљања траје четири године.