ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Реформом гимназија, која је почела школске 2018-2019. године, први пут су уведени изборни програми који се оцењују, а наши ученици који су завршили први и други разред већ имају искуства са њима.

Програми који су предвиђени за први и други разред су:

 • Језик, медији и култура: Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.
 • Појединац, група, друштво: Циљ учења је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.
 • Здравље и спорт: Циљ учења овог програма је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.
 • Образовање за одрживи развој: Циљ је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост сагледава и кроз перспективу будућности.
 • Уметност и дизајн: Циљ учења овог  програма  је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.
 • Примењене науке: Циљ учења изборног програма је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Ови предмети се реализују са недељним фондом од једног часа (37 часова годишње). Настава је усмерена на активирање ученика да уче путем истраживања и пројеката, на излагање резултата истраживања и аргументовану дискусију. Постигнућа ученика из ових предмета се оцењују бројчано, а оцене улазе у просек.

Од шест програма који су дефинисани Правилником о плану и програму наставе и учења у првом разреду гимназије, школа бира четири програма које ће понудити ученицима, а ученици бирају два програма. Програме за које се ученик определио да учи у првом разреду може да настави у другом разреду ИЛИ да их замени за друга два програма ИЛИ  да замени само један програм.

Програми које наша Школа може да понуди ученицима првог и другог разреда у шк. 2020/2021. години су:

1. Језик, медији и култура
2. Појединaц, група и друштво
3. Здравље и спорт
4. Уметност и дизајн

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за избор будућег занимања, прилагођавању честим променама које су присутне у савременом свету рада; доприносе бољем разумевање света у којем живе и омогућавају ученицима стицања компетенција из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима, а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.

______________________________________________________________________________

Програми који су предвиђени за трећи и четврти разред су:

 1. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 – доприноси развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета (воде ка медицини, биологији, хемији).
 2. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2 –доприноси развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области технике (воде ка техници и технологији /машинство, технологије, електротехника).
 3. ОСНОВЕ ГЕОПОЛИТИКЕ – циљ изучавања је да ученик овлада основама геополитичке мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и економског система (за ученике који касније желе да упишу економију, географију, политичке науке).
 4. ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС – циљ учења је да кроз овладавање основним економским појмовима, концептима и принципа оспособи ученике да разумеју суштину деловања економских закона, да сагледају однос појединца, привредног система и државе, њихових улога и међузависности ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за одговорно и успешно учешће у економском животу за ученике које интересују економија, менаџмент, предузетништво.
 5. РЕЛИГИЈА И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ –   Циљ учења је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих; овај програм може да буде усмерење ка филозофији, историји, социологији, факултету политичких наука.
 6. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА –  Циљ је да ученик, упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, научницима и поштовању методологије и етичности (води ка емпиријским и експерименталним гранама наука).
 7. САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – Циљ је развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја  (обрађиваће теме као што су паметни градови, роботика, безбедност на мрежи, мобилна технологија.
 8. Ту су још и УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН и
 9. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
  *последња два предмета могу да се изучавају и у трећем и четвртом разреду

Изборни програми у трећем односно у четвртом разреду треба да усмере ученике ка одређеним научним дисциплинама односно факултетима. Од програма које школа понуди ученицима на упису у трећи разред, ученик бира два која ће похађати са по два часа недељно.