Super User

Potrebnoje instalirati na računaru prvo 1) a potom 2)

1) Java 8 JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2) Android Studio:   https://developer.android.com/studio/index.html

3) Rečnik: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/current 

 

 

 

Техничка школа - школски одбор  документа.

Електроника 1 ,питања за усмени:

1. Полупроводници P и N типа

2. PN спој

3. Пробој PN споја

4. Диоде

5. Једнострани усмерач

6. Двострани усмерач

7. Грецов усмерач

8. Стабилизаторске диоде и њихова примена

9. Усмерачке, прекидачке, Шоткијеве и PIN диоде

10. Опште особине појачавача

11. Изобличења

12. Појачавач са заједничким емитором

13. Радна права и радна тачка

14. Узроци нестабилности радне тачке

15. Стабилизација радне тачке

16. Појачавач са заједничким колектором.

17. Појачавач са заједничком базом

18. Принцип рада фета на моделу са заједничким сорсом 

 

19. Статичке карактеристике фета

 

20.Статичке карактеристике фета

 

21. Појачавачи са негативном повратном спрегом

 

22. Дарлингтонов спој

 

23. Класе рада појачавача

 

24. Позитивна повратна спрега; Баркхаузенов услов осциловања

 

25. RC осцилатори са Виновим мостом

 

26. Колпицов осцилатор

 

27. Тиристори

 

28. Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници

 

29. Светлеће полупроводничке диоде

 

30. Фотоспојнице

 

 

 

 

       Pitanja za predmet osnove elektrotehnike 2

 

 

 

 1. Dobijanje prostoperiodične elektromotorne sile
 2. Parametri naizmenih veličina
 3. Predstavljanje naizmeničnih veličina pomoću fazora
 4. Predstavljanje naizmeničnih veličina kompleksnim brojevima
 5. Otpornik u kolu naizmenične struje
 6. Kalem u kolu naizmenične struje
 7. Kondenzator u kolu naizmenične struje
 8. Snage u kolu naizmenične struje
 9. Redna veza R, L i C
 10. Redna veza R i L
 11. Redna veza R i C
 12. Snaga kod redne veze elemenata
 13. Paralelna veza R,L i C
 14. Paralelna veza R i L
 15. Paralelna veza R i C
 16. Snaga kod paralelne veze elemenata
 17. Rešavanje složenog kola primenom Prvog i Drugog Kirhofovog zakona
 18. Transformator
 19. Trofazni sistem
 20. Vezivanje generatora u zvezdu i trougao

Предмет

Електрични погони и опрема у мехатроници

 

Име наставника

Милан Радојичић

 

Име школе

Техничка школа „Уб“

 

Разред

Трећи

 

Наставна тема

Јава

 

Наставна јединица

Наслеђивање у Јави на енглеском језику

 

Циљ часа

Демонстрација обраде наставне јединице – Наслеђивање у Јави на енглеском језику

 

Задаци часа

Образовни

Стицање основа наслеђивања у Јави, као основног фундаменталног начина израде хијерархијских структура

 

 

 

Функционални

Оспособљавање ученика за израду сложених програмских пакета за управљање електричним погонима.

 

Тип часа

Облик рада

Метода рада

 

УЧ

ИНГ

УСУ

ПУ

ПО

ФР

ГР

ИР

РП

МО

ДИ

ДМ

РУ

ЛВ

РП

КВ

ЦТ

РТ

ИА

ИР

 

Наставна средства

Рачунар, дигитални пројектор и табла.

 

Литература

Јава комплетан приручник – Херберт Шилд  (ORACLE)

 

Корелација са другим предметима

Објектно оријентисано програмирање, електроника и енглески језик.

 

Ток часа

 

Уводни део часа

 

Наслеђивање је један од кменова темељаца објектно оријентисаног програмирања. Оно омогућава израду хијерархијске класификације. Применом наслеђивања можете да направите општукласу која дефинише заједничке карактеристике за скуп сродних елемената. Наслеђена класа се назива наткласа (superclass) а класа која је наслеђује зове се поткласа (subclass). Поткласа наслеђује све чланове који су дефинисани у наткласи и додајеим сопствене јединствене елементе.

 

 

 

 

 

Главни део часа

LISTING 1

// Jednostavan primer nasle]ivanja.

// Izrada natklase.

class A {

  int i, j;

  void prikaziij() {

    System.out.println("i i j: " + i + " " + j);

  }

}

// Izrada potklase nasle]ivanjem klase A.

class B extends A {

  int k;

  void prikazik() {

    System.out.println("k: " + k);

  }

  void zbir() {

    System.out.println("i+j+k: " + (i+j+k));

  }

}

class PrimerNasledjivanja {

  public static void main(String args[]) {

    A nadOb = new A();

    B podOb = new B();

 

    // Natklasa može da se koristi samostalno.

    nadOb.i = 10;

    nadOb.j = 20;

    System.out.println("Sadržaj natklase nadOb: ");

    nadOb.prikaziij();

    System.out.println();

 

    /* Potklasa ima pristup svim javnim članovima

       svoje natklase. */

    podOb.i = 7;

    podOb.j = 8;

    podOb.k = 9;

    System.out.println("Sadržaj potklase podOb: ");

    podOb.prikaziij();

    podOb.prikazik();

    System.out.println();

 

    System.out.println("Zbir i, j i k u potklasi podOb:");

    podOb.zbir();

  }

}

LISTING 3

// Ovaj program koristi nasle]ivanje da bi proširio klasu Kutija.

class Kutija {

  double sirina;

  double visina;

  double dubina;

  // konstruisanje kopije objekta

  Kutija(Kutija ob) { // konstruktoru se prosle]uje objekat

    sirina = ob.sirina;

    visina = ob.visina;

    dubina = ob.dubina;

  }

  // konstruktor koji se koristi kada su zadate sve dimenzije

  Kutija(double s, double v, double d) {

    sirina = s;

    visina = v;

    dubina = d;

  }

  // konstruktor koji se koristi kada nije zadata nijedna dimenzija

  Kutija() {

    sirina = -1;  // zadajte -1 da biste označili

    visina = -1;  // neinicijalizovanu

    dubina = -1;  // kutiju

  }

  // konstruktor koji se koristi za izradu kocke

  Kutija(double duz) {

    sirina = visina = dubina = duz;

  }

  // izračunavanje zapremine

  double zapremina() {

    return sirina * visina * dubina;

  }

}

// Proširujemo klasu Kutija tako što dodajemo i težinu.

class KutijaSaTezinom extends Kutija {

  double tezina; // težina kutije

  // konstruktor klase KutijaSaTezinom

  KutijaSaTezinom(double s, double v, double d, double t) {

    sirina = s;

    visina = v;

    dubina = d;

    tezina = t;

  }   

}

class PrimerZaKutije {

  public static void main(String args[]) {

    KutijaSaTezinom mojaKutija1 = new KutijaSaTezinom(10, 20, 15, 34.3);

    KutijaSaTezinom mojaKutija2 = new KutijaSaTezinom(2, 3, 4, 0.076);

    double zapremina;

    zapremina = mojaKutija1.zapremina();

    System.out.println("Zapremina kutije mojaKutija1 je " + zapremina);

    System.out.println("Težina kutije mojaKutija1 je " + mojaKutija1.tezina);

    System.out.println();

    zapremina = mojaKutija2.zapremina();

    System.out.println("Zapremina kutije mojaKutija2 je " + zapremina);

    System.out.println("Težina kutije mojaKutija2 je " + mojaKutija2.tezina);

  }

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршни део часа

 

 
                                           

 

 

Изглед табле

 

Анализа рада на часу

 

 

 

 

Финансијски извештаји за 2016. годину.

Страна 1 од 4